VZW STRAATFEESTEN

Met deze verklaring wensen we je te informeren over hoe vzw Straatfeesten omgaat met persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de vzw Straatfeesten de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat verzamelt de vzw Straatfeesten

De vzw Straatfeesten verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers, deelnemers, sponsors, klanten, leveranciers en andere relaties.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens

De vzw Straatfeesten schenkt bij de verwerking van persoonsgegevens de nodige aandacht aan de geldende privacywet. Als vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier of andere relatie van de vzw Straatfeesten mag je verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met je gegevens. Je gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten (nieuwsbrief en/of vrijwilligerscontract en/of andere). >Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie worden gedeeld. Dit is mogelijk met andere organisaties en/of overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vzw Straatfeesten verbonden zijn of met enige andere partner van de vzw Straatfeesten.

De vzw Straatfeesten eist van deze derde partijen dat ze de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

De vzw Straatfeesten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor vrijwilligers, deelnemers en sponsors bewaard worden gedurende de termijn tussen twee opeenvolgende evenementen.

Beveiliging

De vzw Straatfeesten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor die medewerkers die verwerkingen met deze gegevens moeten doen.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten worden foto’s genomen.

Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd op www.straatfeesten.com, www.kalmthout.be. De foto’s kunnen eveneens gepubliceerd worden op de sociale mediapagina’s van de vzw Straatfeesten en van het lokaal bestuur van Kalmthout. Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met smile@straatfeesten.com.

Welke rechten heb je zelf?

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en andere relatie heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens. Hij of zij kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens.

Dit gebeurt op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant, leverancier en relatie het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen. Hij of zij kan de persoonsgegevens laten doorsturen naar een andere rechtspersoonlijkheid, partner of organisatie.

Contactinformatie

De vzw Straatfeesten spant zich in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt over dit privacybeleid of over de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken door een e-mail te sturen naar info@straatfeesten.com.

De vrijwilliger, deelnemer, sponsor, klant en leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).